< Dev Nhà Người Ta />


Chia sẻ chuyện các developers con nhà người ta

Câu hỏi phỏng vấn Dev các thể loại


Tôi đã publish chrome extension đầu tiên như thế nào


Suy nghĩ như một lập trình viên


Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa code sạch


Chỉnh userAgent trong Chrome


Programmer Day


Trở thành dev con nhà người ta


Validate string trong python


Xử lí chuỗi cơ bản trong Python


Học CSS thông qua game