Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa code sạch

    Read more
Dev Nhà Người Ta's avatar
Dev Nhà Người Ta Sep 23, 2017

Chỉnh userAgent trong Chrome

...     Read more
Dev Nhà Người Ta's avatar
Dev Nhà Người Ta Sep 20, 2017

Programmer Day

    Read more
Dev Nhà Người Ta's avatar
Dev Nhà Người Ta Sep 13, 2017