Validate string trong python

Author Avatar
Dev Nhà Người Ta Aug 12, 2017

Đôi lúc bạn muốn kiểm tra xem một chuỗi có phải là toàn là số hay không, hoặc một chuỗi toàn chữ viết hoa hay không. Hãy tham khảo một số hàm xây dựng sẵn trong python giúp validate chuỗi sau đây:

1. isalnum()

Hàm này kiểm tra các kí tự trong chuỗi có phải là chữ hoặc số hay không (alphanumeric) (a-z, A-Z và 0-9)

1
2
3
4
>> print 'abc123'.isalnum()
True
>>> print 'xyz123#'.isalnum()
False

2. isalpha()

Kiểm tra các kí tự trong chuỗi có phải là chữ hay không (a-z và A-Z)

1
2
3
4
>>> print 'abcD'.isalpha()
True
>>> print 'abcd1'.isalpha()
False

3. isdigit()

Kiếm tra các kí tự trong chuỗi chỉ là số hay không (0-9)

1
2
3
4
>>> print '1234'.isdigit()
True
>>> print '[email protected]'.isdigit()
False

4. islower()

Kiểm tra xem có phải tất cả các kí tự trong một chuỗi là viết thường hay không

1
2
3
4
>>> print 'abcd123#'.islower()
True
>>> print 'Abcd123#'.islower()
False

5. isupper()

Ngược lại với islower(), phương thức này kiểm tra xem có phải tất cả các kí tự trong một chuỗi là viết hoa hay không.

1
2
3
4
>>> print 'ABCD123#'.isupper()
True
>>> print 'Abcd123#'.isupper()
False

Happy coding!

This blog is under a CC BY-NC-ND 4.0 License
Link to this article: https://devnhanguoita.com/posts/Validate-string-trong-python/