Xử lí chuỗi cơ bản trong Python

Author Avatar
Dev Nhà Người Ta Aug 08, 2017

Những ghi chép của một Dev đang tập tành học Python về các hàm xử lí chuỗi.

Giả sử mình có chuỗi sau nhé:

1
sample = "Dev nha nguoi ta"

1. Viết thường - lowercase

Dùng hàm lower() để chuyển một chuỗi bất kì thành chuỗi viết thường

1
2
>>> sample.lower()
'dev nha nguoi ta'

2. Viết hoa - UPPERCASE

Ngược lại, cũng có hàm upper() để viết hoa chuỗi đó

1
2
>>> sample.upper()
'DEV NHA NGUOI TA'

3. Viết hoa kí tự đầu tiên - Capitalize

capitalize() để viết hoa kí tự đầu tiên

1
2
>>> "hello world".capitalize()
'Hello world'

4. Chuỗi con

Lấy chuỗi con ở các vị trí của chuỗi, theo một trong những cách sau:

1
2
3
4
5
6
7
8
>>> sample[4:13]
'nha nguoi'
>>> sample[4:]
'nha nguoi ta'
>>> sample[:7]
'Dev nha'

5. Tìm chuỗi con

Sử dụng hàm find() để tìm xem một chuỗi con có thuộc một chuỗi hay không. Hàm này trả về kết quả là vị trí bắt đầu của chuỗi con đó, và trả về -1 nếu không tìm thấy.

1
2
>>> sample.find('nguoi')
8

Hàm rfind() tìm như find() nhưng theo chiều từ bên phải qua
Hãy so sánh:

1
2
3
4
5
>>> sample.rfind('a')
15
>>> sample.find('a')
6

6. Thay thế

Đơn giản với hàm replace()

1
2
>>> sample.replace("nguoi ta", "minh")
'Dev nha minh'

This blog is under a CC BY-NC-ND 4.0 License
Link to this article: https://devnhanguoita.com/posts/Xu-li-chuoi-co-ban-trong-Python/