Validate string trong python

Đôi lúc bạn muốn kiểm tra xem một chuỗi có phải là toàn là số hay không, h...     Read more
Dev Nhà Người Ta's avatar
Dev Nhà Người Ta Aug 12, 2017

Xử lí chuỗi cơ bản trong Python

Những ghi chép của một Dev đang tập tành học Python về các hàm xử lí chuỗi...     Read more
Dev Nhà Người Ta's avatar
Dev Nhà Người Ta Aug 08, 2017